Условия за записване

 Общи условия на Оданс Травел за организирани туристически пътувания:


I. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.
Записването за ексурзиите става след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията или почивката при автобусни екскурзии или 50 % при пътувания със самолет и сключен договор за организирано пътуване, както и с представяне от туриста на необходимите документи и информация в офисите на Туроператора, на представляващия го туристически агент, или онлайн (при плащания по банков път).

2. Срок за плащанедоплащането за автобусна екскурзия или почивка трябва да се осъществи в срок 15 дни преди обявената за пътуване дата, а за самолетни пътувания се извършва един месец преди обявената за пътуване дата. В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита, че Туристът се отказва от пътуване и Туроператорът си запазва правото да задържи внесената от Туриста сума.

3. Преди да извърши плащане Туристът се е запознал и е приел общите условия на туроператора, изложени в годишния каталог и в сайта www.odans-travel.com и се е съгласил с тях чрез подписването на Договор за организирано пътуване. При предплащания/плащания по банков път или чрез кредитна карта Туроператорът потвърждава договора в двудневен срок и генерира договор с пореден номер, който е валиден и без подписа на туриста.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Валиден международен паспорт
и/или
• Лична карта
• За деца под 18 год. – в случай, че не пътуват с двамата родители – нотариално заверена родителска декларация, която трябва да бъде представена в оригинал на българската граница, както и копие от акта за раждане;
• За деца под 18 год. - в случаите, в които пътуват само с единия родител - нотариално заверена декларация от другия родител, която трябва да бъде представена в оригинал на българската граница, както и копие от акта за раждане;
• Визи – необходимостта от виза за български граждани е коректно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.Туристът е длъжен да предостави всички необходими документи. За пътуванията с визи Туроператорът не гарантира получаването на виза, а само предоставя всички изисквани от съответното посолство и представя документите надлежно попълнени и предоставени му от Туриста.За непълна или неточно предоставена информация в тази връзка отговорност носи Туристът.

III. НАСТАНЯВАНЕ
4. Седем дни преди пътуването Туроператорът предоставя на туристите информация по чл. 86 от ЗТ - потвърждава хотелите, в които ще бъдат настанени, техните адрес, телефон и интернет сайт. При записване в последния момент или през интернет, информацията се предоставя при сключването на договора.Туроператорът си запазва правото за настаняване в подобни хотел/хотели като задължително запазва договорената категория за хотелско настаняване. В случайте на настаняване в хотели с по-висока категория от уговорената, следва туристът да доплати разликата в цената.

IV.ТРАНСПОРТ

5. При пътуване с автобус превозът на ТУРИСТА ще се извърши от фирма ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД ,рег.по ф.д.№ 1086/2011 г.със седалище и адрес на управление:град София,бул. Патриарх Евтимий № 15, номер от НРД 1226123926, БУЛСТАТ 130968064 , лиценз № 0010 за Международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане, валиден до 31.12.2026 г., с автобуси от моделите Мерцедес, Неоплан, Сетра, Бова, Иризар, Скания, Ванхол, Ивеко с година на производство от 2002 до 2007 г..

6. При пътуване със самолет или при комбинирани пътувания (с автобус и самолет), на туриста се предоставя поименен билет, според който се провежда пътуването.

V.ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

7. Медицинската застраховка за акутно заболяване с покритие от 5000 евро се доплаща задълбително за всяко конкретно пътуване и представлява неразделна част от общата цена на екскурзията/почивката. Стойността на медицинската застраховка е предоставена в предварителната информация по чл. 80. Застрахователната компания е "Армеец". 

8. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване/респ. пристигане/ са конкретно посочени в програмата на организатора, явяваща се неразделна част от настоящоя договор и са публикувани на интернет страницата www.odans-travel.com.
9. Цените за екскурзиите /почивките/ са валидни за групи от минимум 25 туристи при автобусни екскурзии и 15 туристи при самолетни екскурзии. Екскурзиите с нощен преход се провеждат при минимум 35 туристи. Всички цени, упоменати в чужда валута да се считат за левова равностойност по фиксинга на БНБ и да се заплащат в левова равностойност. Туроператорът си запазва правото да извършва промени в обявените цени не по-късно от 20 дни преди датата на екскурзията/почивката и с повишение не повече от 5% от обявената цена за екскурзията/почивката.

10. Договорената цена за екскурзията /почивката може да бъде променяна, в случаите на промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; при промяна размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора (като летищни, фериботни, пътни такси, чек поинт и др.) при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода на сключването на договора и датата на отпътуване.При промяна стойността на транспортните разходи туроператорът си запазва правото за повишаване на обявената цена според прeдварителната информация по чл. 80, като начислява горивна такса, която се прилага, ако настъпи увеличение на горивата по-високо от 5%, сравнено с декември 2016 г., когато са подготвяни цените в каталог 2017 г.
11. В случай, че минималният брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, в тридневен срок преди датата на заминаване Туроператорът, след консултация с туристите, предлага: промяна в програмата на екскурзията / почивката , алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут, друга екскурзия или индивидуално пътуване. В случай, че Туристът не е съгласен с предложените промени, Туроператорът се задължава да възстанови пълния размер на внесената от Туриста сума за съответната екскурзия /почивка. Туроператорът не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуване, което не е проведено.
12. Организаторът предлага срещу допълнително заплащане застраховка "Отмяна на пътуването", покриваща разходите за анулиране на пътуването, анулиране на полетите, съкращаване и прекъсване на пътуването. Тя може да се направи до 5 дена след датата на сключване на договора с Туроператора.

VI.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
13. Туроператорът притежава Удостоверение за регистрация 05377 за туристическа агентска и туроператорска дейност, като за осъществяване на дейността си използва търговската марка ODANStravel. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от “Закона за туризма” със "Застрахователно дружество Евроинс" АД. Номерът на застрахователната полица е 065 0000161/ 001 от 25.03.2017 г, валидна до 24.03.2018 г. 26. При записване в последния момент се налага плащане в размер на 100% от екскурзията и сумата е невъзвращаема.

14. Туроператорът се задължава да проведе екскурзията /почивката/ до указаното място в съответствие с предварително обявената програма по смисъла на чл. 80 и според Договора за организирано пътуване, сключен с Туриста. В случай на рекламации или неизпълнение на предварително обявената по смисъла на член 80 програма, Туроператорът дължи пропорционално обезщетение, но не по-голямо от цената на екскурзията /почивката/.

15. В случай на обективни обстоятелства, независещи от Туроператора, като административни разпоредби, визови изисквания, промяна на валутни курсове, повишение цените на горивата, както и в случаите когато се налагат промени, касаещи програмата на пътуването, хотелското настаняване, транспортното обслужване, изхранването, след съгласуване с Туриста, Туроператорът има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване, маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията, като за целта се подписва допълнително споразумение по смисъла на чл. 89 т.1. или се издава нов договор, който анулира действието на предишен сключен договор.
16. Форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид (непредвидими аварии, пожари, наводнения, земетресения, бури, войни или природни бедствия от всякакъв вид, стачки, блокади, административни разпореждания, терористични актове), освобождават Туроператора от изпълнение на задълженията му без да дължи обезщетение на Туриста за претърпени загуби или пропуснати ползи.
17. Туроператорът организира пътуванията с тръгване от София. Тръгването "от" и връщането "до" градовете от провинцията по някои програми се осъществява при минимум 8 туристи от град. В случай, че минималният брой туристи, пътуващи от провинцията до София не е събран, Туроператорът информира туристите в срок от три дни преди пътуването, че не е осигурен транспорт от провинцията до София. В този случай туристите от провинцията следва сами да си организират транспорт до София, а Туроператорът им възстановява съответната сума. Невъзможността на Туроператора да организира транспорт от провинцията до София не освобождава туриста от задълженията му по договора за организирано пътуване и не е основание за отказ от пътуване или за претенции за обезщетение.
18. При пътувания със самолет Туроператорът не носи отговорност в следните случаи: при изменение на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията; както и при извършването на полети, при които се налага промяна в часовете на полетите и/или в случаите на неблагоприятни атмосферни условия.
19. Туристът се задължава да спазва реда при пътуването с автобус или самолет и вътрешния ред при нощуването в съответните хотели. Туристът се задължава да спазва законите в посетените държави независимо дали е запознат с тях или не. Туристът се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред, понася всички последици за своя сметка, а Туроператорът има право да прекрати едностранно участието на туриста без да възстановява стойността на туристическата услуга.
20. Туристът е длъжен да заплати незабавно стойността на всякакви щети, причинени от него или от пътуващи с него непълнолетни придружители на транспортните средства, с които пътува или на хотела, в който е настанен.
21. Туристът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Туроператорът не е длъжен да изчаква закъснял Турист/и. Всички разходи, претърпени от Туриста, поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобус, самолет, ферибот и др., са изцяло за сметка на Туриста, независимо от причината за закъснението. Туроператорът не е длъжен да изчаква Туриста при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатени от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.
22. При пътуване с автобус Туристът има право да носи със себе си багаж от два броя стандартни пътни чанти. Пренасянето на обемисти предмети се допуска само с предварително съгласие на Туроператора и след заплащане на допълнителна такса. Когато пътуването се извършва със самолет, Туристът има право да пренася допустимото от съответната самолетна компания количество багаж. Туроператорът не носи отговорност за багажа на туристита, при проявена от последния безстопанственост и вина за опазването му.
23. Туристът няма право да носи със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем (напр. цигари, алкохол и др.).

VI.НЕУСТОЙКИ
24. При отказ от участие в съответната екскурзия/почивка, Туристът има право да иска възстановяване на заплатената от него сума, в случай, че е информирал Туроператора най-късно 90 дни преди обявената за пътуване дата при самолетни пътувания или при автобусни, които се провеждат по време на национални празници и официални почивни дни, а при автобусни екскурзии - 60 дни преди датата за пътуване. В този случай Туроператорът възстановява пълния размер на внесената сума, намалена с банковите разходи, ако има такива; със сумата на самолетния билет, ако той е издаден към датата на анулация на пътуването, както и в случай, че Туристът има обективни причини, възпрепятстващи пътуването, за които следва да представи официален документ с приспадане на разходите по банковите преводи или стойността на самолетния билет (при издаден такъв). Туроператорът възстановява пълния размер на внесената сума и в случаите, когато Туристът се прехвърли за автобусна екскурзия/почивка за по-късна дата, или избере друга автобусна екскурзия. При самолетни екскурзии, за които е издаден поименен билет не е възможно прехвърляне на пътуването на друг турист без да се закупи нов самолетен билет.
25. В случай, че отказът на Туриста за пътуване по смисъла на предходната точка е:
• извършен
до 30 дни при автобусните екскурзии и до 60 дни при самолетните преди обявената за пътуване дата, Туроператорът удържа депозита, заплатен от Туриста;
• извършен в срок от 60 до 30 дни преди датата на пътуване при самолетните екскурзии, Туроператорът удържа 80% от цената на екскурзията/почивката/.
• извършен в срок от
30 дни до 15 дни преди датата на заминаване при автобусните екскурзии, Туроператорът удържа 80% от цената на екскурзията/почивката.
- извършен в срок по малко от 15
дни при автобусните екскурзии и по-малко от 30 дни при самолетните екскурзии преди пътуване, Туроператорът удържа 100% от цената на екскурзията/почивката.

VII.МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА
27.Преди началото на пътуването, Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на отговорното за групата лице - екскурзовода, застрахователната полица по затраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" с лимит 5000 евро. Ако Туристът желае застрахователна полица с по-висок лимит от 5000 евро, следва да я заплати допълнително.

VIII.РЕКЛАМАЦИИ
28. Рекламации се уважават, ако се получат в писмен вид в офиса на Туроператора до 14 дни след завръщането на Туриста.
Рекламацията се извършва от туриста в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице, включително при договор в полза на трето лице.
Туроператорът може да изисква допълнителни писменни или други видове доказателства, включително обяснения на засегнати лица по случая. Туроператорът се задължава да отговори в писмен вид до 30 дни след получаване на рекламацията.
29. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало оплакването, като се състави констативен Протокол, подписан от приемащата агенция или от представител на хотела, касаещ оплакването както и от самия турист, а при необходимост и от други лица, компетентни да удостоверят съответните обстоятелства. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след каря на престоя на Туриста, хотелът и Туроператорът имат право да не разгледжат.
30. За рекламации, подадени от туриста при нарушаване на общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции към Туроператора.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• Всичко, което не е включено в графа “Цената включва” от туристическатапрограма се заплаща от Туриста допълнително, като например: посещения на туристически обекти, заплащане на
каюта/и при екскурзии с ферибот, посещения на увеселителни паркове, разходки с корабче и др.
• Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на Туроператорът и автобусът не обслужват туристите.
• Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператорът, не задължително с автобус. Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.
• В някои от посещаваните градове се налага използване на обществен превоз , които туристите заплащат за своя сметка.
• Закуска – закуската, предлагана от хотелите, е континентална – кафе и кроасан, но в повечето екскурзии Туроператорът осигурява закуска “бюфет„ без допълнително заплащане. All inclusive – включва закуска, обяд и вечеря, като се предлагат и междинни закуски, безалкохолни напитки, слабоалкохолни напитки като бира и вино и алкохолни напитки
местно производство.
• Отстъпки от цената на екскурзията или почивката, промоции, отстъпки за разплащане с кредитна карта не се сумират.
• Настаняването в автобуса става по реда на записване, с изключение на настаняване на VIP места -
за първи ред доплащането е 7% от цената на избраната програма, а за втори ред е 5% от цената на избраната програма. Отстъпка за ранно записване и за настаняване на VIP места не се сумират.

Промоции
Извънредни оферти